1 z 3 Informacja o Twoich danych

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Na kolejnym ekranie znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Jakie dane będą przetwarzane?


Mówimy o danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Ciebie ze stron healthfinance.pl, w tym tych zapisanych w plikach Cookies.

Kto będzie administratorem Twoich danych?


Administratorem Twoich danych będzie: GRUPA KAPITAŁOWA PARKMAR INKASSO Spółka Akcyjna, ul. Podmiejska 8, 85-453 Bydgoszcz, REGON: 341549874, NIP: 9532642583, KRS: 0000528462,

Dlaczego Twoje dane będą przetwarzane?


Chcemy lepiej dopasowywać treść i tematykę naszych materiałów, tak by uatrakcyjniać nasz serwis. Dzięki zgromadzonym danym zwiększamy poziom bezpieczeństwa eliminując złośliwe skrypty, oraz próby nadużyć.

Czy możemy przekazać Twoje dane?


Tak, zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom działającym na nasze zlecenie np.: agencjom marketingowy, podwykonawcom naszych usług oraz innym podmiotom jak sądy czy organy ścigania (w uzasadnionych przypadkach).

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?


Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw. Masz prawo również do przekazania swoich danych innemu administratorowi.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych.


Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).

Podstawą prawną dopasowywania treści usług do Twoich zainteresowań, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary i ich udoskonalanie, jak również marketing własny GRUPA KAPITAŁOWA PARKMAR INKASSO Spółka Akcyjna, ul. Podmiejska 8, 85-453 Bydgoszcz, REGON: 341549874, NIP: 9532642583, KRS: 0000528462, jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych naszych klientów, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się na końcu tekstu.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności GRUPA KAPITAŁOWA PARKMAR INKASSO Spółka Akcyjna, ul. Podmiejska 8, 85-453 Bydgoszcz, REGON: 341549874, NIP: 9532642583, KRS: 0000528462, w tym zapisywanych w plikach cookies przez GRUPA KAPITAŁOWA PARKMAR INKASSO Spółka Akcyjna, ul. Podmiejska 8, 85-453 Bydgoszcz, REGON: 341549874, NIP: 9532642583, KRS: 0000528462, i Zaufanych Partnerów również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Nie teraz

Umów się na wizytę

Oferujemy finansowanie ratalne zabiegów i usług medycznych,
w tym zabiegów: upiększających i kosmetycznych

więcej 

Słowniczek pojęć

Pożyczkodawca

- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie; licznie spotykana w krajach Europy, w tym w Polsce. Regulowana według kodeksu spółek handlowych, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako instytucja pożyczkowa posiadająca numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego.

Pożyczkobiorca

- osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.), która zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Ramową

Ramowa Umowa o Pożyczkę

umowa, w ramach której pożyczkodawca oddaje na własność pożyczkobiorcy pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do oddania tej samej ilości pieniędzy lub rzeczy (tego samego gatunku i jakości) po upływie ustalonego w umowie czasu (art. 720 § 1 kc). Umowa taka jest jedną z najbardziej popularnych umów w obrocie gospodarczym. Jest jednocześnie podstawową i najprostszą czynnością kredytową

Oprocentowanie

oprocentowanie nominalne jest to stopa procentowa, która określa koszt odsetek z wnioskowej kwoty kredytu. Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.
§ 2[1]. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).
§ 2[2]. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.
§ 2[3]. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.
§ 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Oprocentowanie karne

- art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Całkowity koszt pożyczki

- całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Chodzi w szczególności o odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże (jeżeli są znane kredytodawcy) oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (np. koszty składek ubezpieczeniowych).

Łączne zobowiązanie do zapłaty

wypłacony kapitał kredytu konsumenckiego wraz z wszelkimi kosztami, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Chodzi w szczególności o odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże (jeżeli są znane kredytodawcy) oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (np. koszty składek ubezpieczeniowych).

Całkowita kwota kredytu

– suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt. Będzie to zarówno kwota, którą bank wypłaci konsumentowi „na rękę”, ale i kwota, którą przeleje np. na spłatę poprzedniego kredytu konsumenta lub na konto sprzedawcy za towar lub usługę, które konsument kupuje na kredyt.

Reprezentatywny przykład

- jest to grupa danych ustalana przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego, określona dla danego typu umowy o kredyt konsumencki. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu kredytodawca czy pośrednik kredytowy określa warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju, przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

Formularz informacyjny

- jednolity formularz zawierający podstawowe informacje dotyczące umowy kredytu konsumenckiego stosowany przez wszystkich kredytodawców i pośredników kredytowych. Ustawa o kk przewiduje trzy formularze: formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowym, formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką. Przez to, że każdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy musi stosować ten sam wzór formularza informacyjnego, konsument może łatwiej porównać ofertę kilku przedsiębiorców.

Ocena ryzyka kredytowego

– ocena zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki, dokonywana przez kredytodawcę.

Trwały nośnik

- materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z zawieraną umową o kredyt, przez czas odpowiedni do celów, jakim informacje te służą, oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci. Może to być zarówno dokument papierowy jak i w postaci elektronicznej zapisanej przykładowo na płycie CD czy nośniku pamięci (pendrive).

Stopa referencyjna

– stopa oprocentowania służąca za podstawę ustalenia oprocentowania kredytu, odnosząca się do minimalnego oprocentowania podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego. Można ją znaleźć na stronie www.nbp.pl Ponadto kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany do udostępniania informacji o wysokości stopy referencyjnej w lokalu służącym do obsługi konsumenta, jeżeli zawiera z konsumentem umowę o kredyt, zgodnie z którą wysokość stopy oprocentowania kredytu uzależniona jest od wysokości stopy referencyjnej.

Stopa oprocentowania kredytu

jest to wartość wyrażona w procentach, która określa, w jakiej wysokości w stosunku rocznym (rocznie) kredytodawca naliczy konsumentowi odsetki od udzielonego kredytu (całkowitej kwoty kredytu). Stopa oprocentowania kredytu może być stała lub zmienna.

RRSO

- całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Harmonogram

- określa terminy płatności raty oraz wysokość poszczególnych rat.

Zabezpieczenie pożyczki

- Celem ustanawiania zabezpieczenia jest zapewnienie pożyczkodawcy zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów konsumenckich wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami, w przypadku nieuregulowania zobowiązań przez dłużnika w umownym terminie. Ustanowienie zabezpieczenia ma zapewnić pożyczkodawcy dochodzenie roszczeń, zwiększa wartość aktywów, z których bank może się zaspokoić (w przypadku zabezpieczenia przez osoby trzecie – poręczycieli), daje też możliwość zaspokojenia się z obciążonych rzeczy bez względu na to, czyją stały się własnością (w przypadku ustanowienia tzw. ograniczonych praw rzeczowych – umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zastawu). Posiadanie aktywów stanowiących zabezpieczenie ułatwia, a często umożliwia ustanowienie satysfakcjonującego pożyczkodawcę zabezpieczenia.

Art. 388 kodeksu cywilnego

- § 1. Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy. § 2. Uprawnienia powyższe wygasają z upływem lat dwóch od dnia zawarcia umowy.

Wcześniejsza spłata

- konsument uprawniony jest do dokonania wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego i uzyskania obniżenia całkowitego kosztu kredytu

Odmowa udzielenia

- odmowa udzielenia pożyczki może wiązać się z negatywną historią kredytową lub zaległościami płatniczymi, zgłoszonymi do rejestrów dłużników, w przypadku odmowy udzielenia kredytu konsumenckiego pożyczkodawca zobowiązany jest do przekazania danych z wykonanego skoringu oraz bazy danych , z których pochodzą dane skoringowe.

Komisja Nadzoru Finansowego

- centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Konsument

- osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Innymi słowy konsumentem w rozumieniu ustawy o k.k. jest osoba, która bierze kredyt „na cele prywatne” lub kupuje na kredyt towary i usługi przeznaczone na domowe czy osobiste potrzeby. Nie jest konsumentem osoba, która bierze kredyt na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. na zakup sprzętu do firmy.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

- Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów pozwala od 10 stycznia 2017 r. prościej i szybciej rozwiązywać konflikty z konsumentami.

Sąd Polubowny

sąd niepaństwowy orzekający w sporach cywilnoprawnych poddanych mu pod rozstrzygnięcie mocą zapisu na sąd polubowny. Sądy polubowne mogą orzekać:
- w sprawach o prawa majątkowe;
- w sprawach o prawa niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody, z wyjątkiem spraw o alimenty.